Radmila Miletić, član UFDS i Ljubica Tomić iz advokatske kancelarije TSG, koja je ujedno i partner UFDS u domenu pravnog savetovanja napisale su članak na temu pravne odgovornosti direktora za novo izdanje časopisa “Svet osiguranja.”

“Zakonodavac postavlja pravilo da direktor ima dužnost da izvršava svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu društva. Osiguravači isključuju sve odštetne zahteve sa elementima krivičnih dela. Prevare i nepoštene radnje, namerni propusti, kao i svako nezakonito i nesavesno postupanje u cilju pribavljanja ličnih koristi, nezakonito sticanje profita i finansijske imovine neće pokriti polisa D&O osiguranja.”

Celokupan tekst možete pročitati OVDE.